The Sixth Editorial Committee (from 1999) 

Director:      Tong Zhaoqi

Vice Directors:   Liu Xisheng;

Fan Yaohua  

Gu Yongquan

Li  Lanzhi

Members of the Committee

Ma Xigeng      Wang Ziting    Tong Zhaoqi   Guan Jiteng   Liu Xisheng  

Liu Chenguang   Yan Xiangzhen  Zhang Qi  Zhang Shicheng  Zhang Yuzhen

Zhang Zaixu     Zhang Jinjun    Zhang Laibin   Shi Mingxian  Li Lanzhi

Li Yangchu  Li Xiangfang  Du Shitong   Chen Ming       Chen Mian

Chen Guoming   Pang Xiongqi   Jin Qiang   Jin Youhai  Jiang Zaixing

Zha Ming  Liu Gonghui   Duan Youxiang   Xu Chunming    Tao Guo

Han Zhiyong   Bao Zhidong   Bao Xiaojun   Wei Xiucheng