Editorial Office

 

Name

 Telephone/Column(s)

E-mail

Executive Editor-in-Chief

Yuan Jing

86983497

yuanjing@upc.edu.cn

Directors Office

Liu Weiqing

86983262 (Petrochemical Engineering)

liuwq@upc.edu.cn

Editorial office(I)

Xiu Rongrong

86983491 (Basic Science)

xiurr@upc.edu.cn

Xu Huiyong

86983491( Petroleum Resource Science)

xhy7714@upc.edu.cn

 

Editorial office(II)

Li Zhifen

86983495 (Petroleum Engineering) 

 sygc@upc.edu.cn

Shen Yuying  

86983495 (Petroleum Mechanical Engineering)

shenyy@upc.edu.cn